Pensioen 2018-09-10T13:49:31+01:00

Pensioen is vrijwel dagelijks in het nieuws. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar veel over te doen is. Langer doorwerken, solidariteit tussen de generaties, stijgende levensverwachting, fiscale beperking van de pensioenopbouw, lage rente, hoge premie en de sociale partners en overheid die het maar niet eens kunnen worden over een nieuw pensioenstelsel.

Heeft u het overzicht nog?

Pensioenen worden steeds gecompliceerder. Met alle veranderingen is niet alles voor iedereen duidelijk.

Voor werkgevers is het niet eenvoudig om een goede regeling voor het personeel aan te bieden tegen kosten die ook op de lange termijn te dragen zijn.

En waar heeft de werknemer recht op? En zijn die pensioenrechten gegarandeerd? En wat als hij eerder wil stoppen met werken?

Maar ook besturen van pensioenfondsen wordt het steeds moeilijker gemaakt. De eisen zijn hoog en pensioenbestuur kost steeds meer tijd. Steeds vaker blijkt het niet mogelijk om gekwalificeerde bestuurders, adviseurs en leden voor het verantwoordingsorgaan te vinden binnen de eigen achterban.

Risicomanagement krijgt binnen pensioenfondsen steeds meer aandacht. En terecht. Niet alleen voor de beleggingen maar ook voor de niet-financiële risico’s. De toezichthouders stellen daar ook steeds hogere eisen.

Op al deze gebieden kan Oostdam-Advies u bijstaan.

Oostdam-Advies confirmeert zich aan de Code Pensioenfondsen en de Toezichtcode van de VITP.

Aansprakenadministratie

ABTN

Actuarieel verslag

Afkoop

AFM

Arbeidsongeschiktheid

Asset-allocatie

Bedrijfstakpensioenfonds

Beschikbare premie

Betrouwbaarheid

Blockchain

Code Pensioenfondsen

Control

Correlatie

Data

Deelnemerscommunicatie

Dekkingsgraad

Dekkingstekort

Derivaten

Deskundigheid

DGA

DNB

Duratie

Eindloon

Flexibiliteit

Fraude

Garantie

Geschiktheid

Herstelplan

Hoog-laag constructie

Indexatie

Inflatie

Integriteit

IORP

IT-systemen

Jaarverslag

Kapitaalverzekering

Korten

Kortlevenrisico

Kostendekking

Kredietrisico

Langlevenrisico

Liquiditeit

Lijfrente

Matching

Middelloon

Ondernemingspensioenfonds

Ouderdomspensioen

Overeenkomst

Parameters

Paritair bestuur

Partnerpensioen

Pensioen 1-2-3

Pensioengrondslag

Pensioenrichtleeftijd

Premie

Premiedemping

Raad van Toezicht

Reglement

Rente

Rendement

Reputatie

Reservetekort

Scheiding

Solidariteit

Solvabiliteit

Staffels

Transactiekosten

Transparantie

Toezegging

UFR

Uitbesteding

Uitbetaling

UPO

Uitvoeringsovereenkomst

Valutakoersen

Verantwoordingsorgaan

Vereist vermogen

Vermogensbeheer

Verplichtstelling

Visitatiecommissie

Volatiliteit

Voorkennis

Voorziening pensioenverplichtingen

Waardeoverdracht

Wet- en regelgeving

Wezenpensioen

Wwft

Ziekte