bestuur en advies 2018-09-11T07:48:28+01:00

Pensioen is vrijwel dagelijks in het nieuws. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar veel over te doen is. Langer doorwerken, solidariteit tussen de generaties, stijgende levensverwachting, fiscale beperking van de pensioenopbouw, lage rente, hoge premie en een overheid die vrijwel jaarlijks de spelregels aanpast. Heeft u het overzicht nog?

  1. Voor de werkgever.

 Uw gepensioneerde oud-collega’s mopperen dat de pensioenen niet worden geïndexeerd, daar hebben zij immers premie voor betaald? Tegelijk hebben uw actieve medewerkers de pensioenleeftijd zien opschuiven, horen dat de hoogte van hun pensioen niet zeker is, betalen ondertussen nog wel dezelfde werknemerspremie, denken nu te betalen voor de gepensioneerden en vragen zich af of er nog iet over is op het moment dat zij zelf met pensioen gaan. Pensioenfondsen vinden dat de rekenregels alweer moeten worden aangepast. Kunt u het nog uitleggen?

Bent u, meestal als gevolg van CAO afspraken, aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds dan is het voor wat betreft de uitvoering relatief eenvoudig. Personeelszaken voert de mutaties in en de premie is een vast percentage van de pensioengrondslag. Ook de bijdrage van de werknemer staat vast. Maar als het bedrijfstakpensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft en mogelijk de pensioenaanspraken moet verlagen geeft dat geen vertrouwen bij de werknemers. Moet u het  alleen nog het goed kunnen uitleggen.

Bij aansluiting bij een ondernemingspensioenfonds komt er al meer bij kijken. De administratie van het fonds kunt u zelf doen maar is waarschijnlijk uitbesteed aan een pensioenuitvoerder. Die zorgen dan voor de berekening van de pensioenaanspraken en de benodigde premie. Veelal doen zij ook de boekhouding.

U moet echter, in samenspraak met de vertegenwoordiging van werknemers, bepalen hoe die pensioenregeling er uit gaat zien, een middelloonregeling of beschikbare premie. Wie draagt welk risico? En voldoet die regeling aan de fiscale regels? Verder moet u uitvoeringsovereenkomst sluiten met het ondernemingspensioenfonds en bestuursleden leveren namens de werkgever en eventueel namens de werknemers. De Nederlandsche Bank verwacht dat bestuursleden geschikt, deskundig en betrouwbaar zijn. Heeft u daarvoor wel de juiste mensen met de benodigde kennis in huis? En kunt u die wekelijks wel een dagje missen?

Als u de pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar dan is het een kwestie van mutaties doorgeven en de premie betalen. Totdat de overeenkomst afloopt en moet worden verlengd! Grote kans dat dit alleen kan tegen een aanmerkelijk lagere rente. Gevolg daarvan is dat de premie sterk stijgt (mogelijk met tientallen procenten) en waarschijnlijk ligt de premie voor de werknemer voor langere tijd vast. Hoe vangt u deze kostenstijging op?

Als dit u aan het denken zet, dan is Oostdam-Advies graag bereid tot een gesprek om te zien hoe wij u kunnen helpen.

  1. Voor pensioenfondsbestuur

Veel kleinere en middelgrote ondernemingspensioenfondsen verkeren in een moeilijk positie. De regeling wordt duurder voor de aangesloten werkgevers en ondanks de gestegen premie is de dekkingsgraad wel iets verbeterd maar is er nog steeds een reservetekort. Mogelijk moet er op termijn dus toch gekort worden.

Werkgevers, deelnemers, gepensioneerden en De Nederlandsche Bank verwachten van het bestuur dat zij te allen tijden in control zijn. Op alle gebieden. De Nederlandsche Bank stelt daarom terecht hoge eisen aan geschiktheid, deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuursleden. Het gaat tenslotte om de “spaarpot” van de deelnemers die, professioneel en met zo min mogelijk risico, moet worden beheerd zodat die “spaarpot” uiteindelijk voldoende is gevuld om de pensioentoezegging na te komen.

Vaak hebben de kleinere fondsen moeite om geschikte en deskundige bestuursleden uit de eigen gelederen te vinden. De interesse ontbreekt vaak en het vraagt behoorlijk wat tijd van de bestuurder die mogelijk eerst nog cursussen zal moeten volgen. Daarna volgt nog een toetsing door De Nederlandsche Bank.

Bert Oostdam is ervaren, deskundig en geschikt om als (extern) lid in het bestuur van een pensioenfonds zitting te nemen.

  1. Intern Toezicht

De pensioenwet verplicht een pensioenfonds een intern toezichtsorgaan te hebben. Meestal een Raad van Toezicht of een Visitatiecommissie die jaarlijks het functioneren van het bestuur beoordelen en eventueel aanbevelingen doen voor verdere verbetering. Wij zijn graag beschikbaar al lid van het intern toezicht. Een rol in het intern toezicht kan echter niet samengaan met een bestuursfunctie of andere rol in datzelfde fonds.

Bert Oostdam is verbonden aan Visitatie Commissie Pensioenen B.V. die bemiddelen en de bemensing van toezichtopdrachten verzorgen.

Oostdam-Advies is als lid aangesloten bij de Vereniging Intern Toezichthouders pensioensector (VITP) en confirmeert zich aan de Toezichtcode van de VITP.

  1. Particulieren

U weet natuurlijk wel waar u aan toe bent, maar veel andere mensen kijken nauwelijks naar hun opgebouwde pensioenrechten. Opgaven worden opgeborgen. Totdat er iets verandert in de persoonlijke situatie. Bij verandering van werkgever, bij het kopen van een huis, wordt ineens gevraagd naar pensioenrechten. En als de (steeds verder opschuivende) pensioenleeftijd dichterbij komt wil u wel weten waar u op kunt rekenen en of u eventueel eerder zou kunnen stoppen.

Wat zijn uw wensen straks? En hoe ziet uw situatie er dan uit? Hoeveel heeft u nodig? En is dat allemaal haalbaar?

Oostdam-Advies kan helderheid scheppen en eventueel adviseren.

Aansprakenadministratie

ABTN

Actuarieel verslag

Afkoop

AFM

Arbeidsongeschiktheid

Asset-allocatie

Bedrijfstakpensioenfonds

Beschikbare premie

Betrouwbaarheid

Blockchain

Code Pensioenfondsen

Control

Correlatie

Data

Deelnemerscommunicatie

Dekkingsgraad

Dekkingstekort

Derivaten

Deskundigheid

DGA

DNB

Duratie

Eindloon

Flexibiliteit

Fraude

Garantie

Geschiktheid

Herstelplan

Hoog-laag constructie

Indexatie

Inflatie

Integriteit

IORP

IT-systemen

Jaarverslag

Kapitaalverzekering

Korten

Kortlevenrisico

Kostendekking

Kredietrisico

Langlevenrisico

Liquiditeit

Lijfrente

Matching

Middelloon

Ondernemingspensioenfonds

Ouderdomspensioen

Overeenkomst

Parameters

Paritair bestuur

Partnerpensioen

Pensioen 1-2-3

Pensioengrondslag

Pensioenrichtleeftijd

Premie

Premiedemping

Raad van Toezicht

Reglement

Rente

Rendement

Reputatie

Reservetekort

Scheiding

Solidariteit

Solvabiliteit

Staffels

Transactiekosten

Transparantie

Toezegging

UFR

Uitbesteding

Uitbetaling

UPO

Uitvoeringsovereenkomst

Valutakoersen

Verantwoordingsorgaan

Vereist vermogen

Vermogensbeheer

Verplichtstelling

Visitatiecommissie

Volatiliteit

Voorkennis

Voorziening pensioenverplichtingen

Waardeoverdracht

Wet- en regelgeving

Wezenpensioen

Wwft

Ziekte